Prawo chroniące bociana

Autor: Magdalena Berez..., ndz., 05/11/2014 - 20:36

Międzynarodowe akty prawne, na mocy których bocian biały i jego siedliska podlegają ochronie: Konwencja Ramsarska (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Konwencja Bońska (Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt)  

Konwencja Berneńska (Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych). Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady EWG z 1979 roku, o ochronie dziko żyjących ptaków. Zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie UE do jej bezwzględnego przestrzegania poprzez zdaptacje istniejącego w poszczególnych państwach prawa i wprowadzenienie odpowiednich zarządzeń administracyjnych). Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady EWG z 1992 roku w sparwie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dziekiej flory i fauny. Jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarze państw członkowskich UE. Porozumienie regionalne w sparwie ochrony afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (AEWA-African-Eurasian Waterbird Agreement). Birdlife Internatonal uwzględniająca kategorie zagrożeń oraz charakter występowania gatunku na świecie nadała bocianowi białemu rangę gatunku specjalnej troski, kategorii SPEC 2 - gatunki zagrożone, których europejska populacja przekracza 50% populacji śwaitowej i których stan zachowania w Europie uznano za niekorzystny. Wg IUCN bocian biały otrzymał kategorię LC - gatunek mniejszego ryzyka, ale wymagający szczególnej uwagiBocian biały podlega w Polsce ochronie ścisłej, na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. W świetle tych dokumentów zabrania się zabijania, chwytania, umyślnego płoszenia i niepokojenia ptaków, przechowywania ich jaj i wydmuszek, niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi. Jednak w określonych okolicznościach zakazy te mogą zostać uchylone. Tak dzieje się w przypadku bocianów rannych bądź osłabionych, które wolno chwytać „w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczenia do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego życia i przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego”. Dłuższe przetrzymywanie bociana bez odpowiedniego zezwolenia jest zabronione. W razie wątpliwości w kwestiach dotyczących przetrzymywania gatunków chronionych można uzyskać informacje w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

 

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.