Gniazdo - jakie pełni role w bocianim życiu

Gniazdo w życiu bocianów pełni niezwykle ważną rolę. Jest to miejsce spotkania się partnerów na początku okresu lęgowego, kojarzenia się par, lęgu i wychowu młodych, a także czynnik łączący parę ptaków na cały sezon. Bociany kopulują tylko na gnieździe, co w przypadku innych gatunków ptaków jest raczej rzadkością. Ptak który pierwszy siada na gnieździe (jest to zazwyczaj samiec) natychmiast przystępuje do poprawiania konstrukcji. Znosi materiał, układa gałązki i pilnuje, aby obranego gniazda nie zajął inny bocian.

Prawo chroniące bociana

Międzynarodowe akty prawne, na mocy których bocian biały i jego siedliska podlegają ochronie: Konwencja Ramsarska (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Konwencja Bońska (Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt)  

Kiedy i jak można pomóc bocianom, które budują gniazda na czynnych słupach energetycznych?

W Polsce oraz w innych krajach europejskich w ostatnich dziesięcioleciach bociany zmieniły swoje preferencje związane z wyborem miejsca pod budowę gniazda (zmiana pokryć dachowych, wycinanie starych drzew) wybierajac słupy energetyczne. Zlokalizowanie gniezda na linii energetycznej niesie za sobą niebezpieczeństwo porażenia prądem zarówno dla dorosłych jak i młodych ptaków.

Podjęte działania w ramach konkursu grantowego Fundusz dla Przyrody

Kolejny rok działalności „Funduszu dla Przyrody” zaowocował złożeniem wniosków o dofinansowanie przez bardzo różnorodne instytucje. W 2013 roku preferowaliśmy projekty, dotyczące ochrony gniazd bociana białego polegające np. na renowacji gniazd umieszczonych na drzewach, budynkach i słupach wolnostojących (z wyłączeniem czynnych słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych). Wspierane mogły być również projekty dotyczące bociana białego związane z telemetrią satelitarną. Sponsorem Konkursu Grantowego „Fundusz dla Przyrody” jest Grupa ENERGA

Jeszcze lecą

Niektóre bociany (te pierwwsze) zaczęły się pojawiać w tym roku już przed połową marca (np. w Grecji, gdzie przylatują wcześniej niż do Polski). Także w Polsce (te pierwsze) zaczęły zlatywać w marcu i na wielu gniazdach pojawiły się pary. Z tego co wiemy (choćby z przekazów kamer internetowych) niektóre boćki wysiadują już jaja.

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

W tym roku odbywa się VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego. To cykliczne liczenie odbywające się co 10 lat na terenie całego areału lęgowego gatunku. W Polsce jest prowadzony po raz szósty. Do tej pory wyniki spisów przeprowadzonych w Polsce zostały opublikowane dla lat 1974, 1984, 1994-95 i 2004.

Zbieramy sznurki - chronimy bociany

Ostatnio wśród przyczyn częściowych start lęgów pojawił się groźny czynnik – sznurki plastikowe, które zastąpiły używane do niedawna sznurki konopne lub sizalowe (te ulegały szybko naturalnemu rozkładowi). Leżące niemal wszędzie na polach sznurki plastikowe są przynoszone do bocianich gniazd jako miękka wyściółka. Pisklęta wiercąc się w gnieździe oplątują sobie nimi nogi i tak zaczyna się powoli śmierć w strasznych męczarniach.

Bocianie stołówki

Żerowiska bocianów w Polsce to przede wszystkim tereny podmokłe. Należą do nich wilgotne łąki, pastwiska, płytkie zbiorniki wodne, obrzeża stawów i rzek. Są to miejsca zasobne w pokarm przez cały sezon, nawet w ciągu szczególnie suchego roku. Okresowo ptaki korzystają również z użytkowanych przez człowieka pól uprawnych. Ma to miejsce głównie podczas trwania prac polowych, takich jak orka, żniwa. Bociany zamieszkujące półwyspy Iberyjski i Bałkański, oraz kraje Azji Mniejszej żerują ponadto na terenach stepowych, polach ryżowych itp.

Bejrut i ochrona bocianów

Przez terytorium Libanu (i szerzej - rejon Lewantu) migrują łącznie 62 gatunki ptaków do Polski. Miesiącami nasilonej migracji są marzec i kwiecień. Jednym z najlepiej znanych z nich jest Bocian Biały, który dla Polaków jest nie tylko jednym z wielu migrujących ptaków, lecz także postacią z legend, podań i baśni. Małe dzieci często dowiadują się, że przyniósł je bocian, czytają bajki i wierszyki, w których jest on główną postacią.

Dlaczego w Libanie strzelają do ptaków?

Bernard Abi Nader jest lekarzem weterynarii, działa w organizacji T.E.R.R.E Liban, stanowiącej część organizacji zrzeszającej 60 organizacji ekologicznych w Libanie, Lebanon Eco Movement. Bernard Abi Nader przygotował raport o sytuacji migrujących ptaków w Libanie dla Committee Against Bird Slaughter (CABS).