Zhrnutie projektu Boci@n

Projekt Boci@n bol realizovaný v rokoch 2009 – 2010 Poľským združením milovníkov prírody PTPP „pro Natura” pri spolupráci s partnerskou organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Zhrnutie realizácie projektu Boci@n

Cieľom projektu Boci@n bola ochrana a monitoring poľskej populácie bociana bieleho prostredníctvom rozvoja a pôsobenia siete dobrovoľníkov z celej krajiny. Zakladal sa na pozorovaní hniezd a lovísk a realizovaní aktivít pre zachovanie bocianov. Projekt posilnil aktívnu ochranu týchto vtákov a rozšíril vedomosti o metódach ich ochrany. Kľúčovým prvkom projektu bolo využitie internetu ako účinnej formy komunikácie, propagácie a poskytovania informácií.

Spolupráca so slovenským partnerom

Partnerskou organizáciou bola SOS BirdLife Slovensko, ktorá prevádzkuje internetovú databázu týkajúcu sa hniezd bociana bieleho a spolupracuje s dobrovoľníkmi zo Slovenska pri jej doplňovaní. Pri využití skúseností slovenských kolegov a po prispôsobení určitých riešení poľským podmienkam sa podarilo pripraviť zásady fungovania celopoľskej internetovej databázy hniezd bociana bieleho a systému internetovej obsluhy spolupracovníkov, ktorí zhromažďujú informácie o bocianoch v Poľsku.

Účastníci projektufot. Tomasz Mądryfot. Tomasz Mądry

Projekt Boci@n bol zameraný na všetkých obyvateľov, najmä na všetkých milovníkov prírody, ktorí majú záujem o jej pozorovanie a ochranu. Do navrhovaných aktivít sa zapojili tak dlhoroční spolupracovníci PTPP „pro Natura” ako aj nové osoby a inštitúcie. Medzi účastníkmi projektu výraznú skupinu tvorili školy. Práve pre nich boli pripravené vzdelávacie materiály Boci@n určené pre učiteľov, ktoré mali uľahčiť realizáciu jednotlivých aktivít a vyučovania so žiakmi na základe pozorovaní a ochrany bocianov. Pre oslovenie širokej skupiny odberateľov bola vytvorená špeciálna webová stránka www.bociany.pl. V dôsledku realizácie projektu sieť spolupracovníkov PTPP „pro Natura”, ktorí pôsobia v prospech ochrany bocianov v Poľsku, spája dnes 1000 škôl a 2500 individuálnych osôb a inštitúcií. fot. Zespół Szkół w Siemyślufot. Zespół Szkół w SiemyśluV rámci aktivít realizovaných školami sa v rokoch 2009 – 2010 do konkrétnych úloh v prospech bocianov zapojilo viac ako 16 000 žiakov a 1000 učiteľov. Ako vyplýva zo správ, ktoré nám poslali školy, počet hodín odpracovaných dobrovoľníkmi v prospech bocianov presahuje 35 000.

Medzi inštitúciami, ktoré spolupracujú s PTPP „pro Natura“ v rámci realizácie projektu sa našli obecné úrady, okresné úrady, národné parky, chránené krajinné oblasti, strediská environmentálneho vzdelávania, občianske združenia, energetické podniky, hasičské zbory, mestská polícia, strediská rehabilitácie zvierat a lesné podniky.

 

Internetové nástroje realizácie projektu

Webová stránka www.bociany.pl vytvorená na účely projektu uvádza základné informácie o bocianoch, praktické usmernenia týkajúce sa opravovania hniezd, pomoci poškodeným vtákom, zachovania lovísk ako aj podnety pre realizáciu konkrétnych aktivít v prospech ochrany bocianov. Hlavným prvkom strany sú dve celopoľské databázy týkajúce sa bociana bieleho: databáza hniezd a databáza aktivít, k spolutvoreniu ktorej boli pozvaní všetci záujemcovia.

Celopoľská databáza hniezd bociana bieleho

Vďaka realizácii projektu Boci@n bolo možné zverejniť v sieti internet Celopoľskú databázu hniezd bociana bieleho. Vďaka tomu pre všetkých obyvateľov boli sprístupnené údaje týkajúce sa hniezd bociana bieleho v Poľsku s možnosťou pridávania nových informácií, upravovania a doplňovania jestvujúcich. Mnohé osoby zverejňujú v databáze výsledky svojich pozorovaní alebo fotografie hniezd bocianov. Je to veľký prínos pre monitorovanie poľskej populácie bociana bieleho. Celopoľská databáza hniezd bociana bieleho bola vytvorená na základe územno-správneho členenia Poľska. Na základe informácií získaných počas kontrol v teréne a zaslaných pozorovateľmi do Celopoľskej databázy hniezd bociana bieleho je možné analyzovať základne parametre, ktoré určujú stav populácie bociana v Poľsku. Údaje boli zhrnuté vo forme diagramov 1 až 3. Vďaka realizácii projektu Boci@n môžeme po prvý krát prezentovať výsledky pre roky 2006 – 2010.

Diagram č. 1. Priemerný počet odchovaných mláďat na jeden pár pri liahnutíDiagram č. 1. Priemerný počet odchovaných mláďat na jeden pár pri liahnutí

  Diagram č. 2. Priemerný počet úspešne odchovaných mláďat na jeden pár pri liahnutíDiagram č. 2. Priemerný počet úspešne odchovaných mláďat na jeden pár pri liahnutí

 Diagram č. 3. Percento pár bez úspechu pri liahnutíDiagram č. 3. Percento pár bez úspechu pri liahnutí

 Celopoľská databáza aktivít v prospech bociana bieleho

Cieľom celopoľskej databázy aktivít v prospech bociana bieleho je ukázanie všetkých aktivít realizovaných v prospech bociana, ktoré boli uskutočnené v Poľsku od začiatku roku 2009. V rokoch 2009 – 2010 boli v nej uvedené lokálne aktivity a jednorázové udalosti ako aj dlhodobé projekty realizované individuálnymi osobami, školami, inštitúciami a organizáciami. Koncom roku 2010 v databáze bolo prezentovaných 6500 aktivít uskutočnených členmi a spolupracovníkmi Poľského združenia milovníkov prírody PTPP „pro Natura“, ale aj osobami, strediskami či organizáciami, ktoré realizujú svoje vlastné, nezávislé aktivity alebo projekty zamerané na ochranu bociana bieleho. Štruktúra databázy je založená na územno-správnom členení Poľska. Jej dôležitou úlohou je ukazovanie účinných metód pomoci vtákom, príkladov riešenia konkrétnych problémov spojených s bocianmi a propagovanie aktívneho postoja a angažovanosti pri pomoci bocianom. Všetko to prispieva k tvoreniu občianskeho hnutia v prospech ochrany bocianov a ich biotopov.

 Diagram č. 4. Percento rôznych druhov aktivít realizovaných pre ochranu bociana v Poľsku v rokoch 2009 – 2010, prezentovaných v Celopoľskej databáze aktivít v prospech bociana bieleho.Diagram č. 4. Percento rôznych druhov aktivít realizovaných pre ochranu bociana v Poľsku v rokoch 2009 – 2010, prezentovaných v Celopoľskej databáze aktivít v prospech bociana bieleho.

 

Aktivity realizované Sieťou

Účastníci projektu pozorovali bocianie hniezda a zapájali sa do mnohých aktivít realizovaných v prospech bocianov. Získané výsledky, efekty práce a príklady realizovaných úloh boli prezentované na stránke www.bociany.pl, v databáze hniezd a databáze aktivít.

Kontrola hniezd bocianov

Jednou z úloh realizovaných individuálnymi osobami, školami a inými organizáciami, ktoré spolupracujú s PTPP „pro Natura“ v rámci projektu Boci@n, bolo získanie informácií o hniezdach bocianov a doplnenie celopoľskej databázy hniezd. Pozorovatelia posielali údaje o jednotlivých hniezdach alebo o všetkých hniezdach vo vybranej obci, a výsledky inventarizácie územia celej obce. Pri zaznamenávaní výsledkov využívali elektronické formuláre dostupné na webových stránkach alebo papierové formuláre, ktoré dostali z PTPP „pro Natura“. Okrem zhromažďovania informácií o lokalizácii a stave hniezd, termínoch jarného príletu vtákov, výsledkoch liahnutia bocianov a tiež o stratách vajec alebo o príčinách smrti mladých vtáčat, niektoré osoby vykonali fotodokumentáciu navštevovaných hniezd a údaje zaznamenali na mape obce. Všetky informácie o hniezdach a obciach bez hniezd, ktoré boli zaslané spolupracovníkmi siete, obohatili Celopoľskú databázu hniezd bociana bieleho, čo bolo dôležitým príspevkom pri monitorovaní populácie bociana v Poľsku.

fot. Zespół Szkół w Wielowsifot. Zespół Szkół w Wielowsifot. Przedszkole Samorządowe w Dobrociniefot. Przedszkole Samorządowe w Dobrociniefot. Szkoła Podstawowa w Nowym Zamkufot. Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku

 

 

 

 

 

 

Ochrana hniezd

K dôležitým aktivitám realizovaným v prospech bocianov súkromnými osobami a inštitúciami v rokoch 2009 – 2010 patrila rekonštrukcia hniezd bociana bieleho a príprava podložiek za účelom povzbudenia vtákov k osídľovaniu sa. Zásahy pre záchranu hniezd boli uskutočňované v rôznych okolnostiach. Boli prípady, že hniezdo spadlo na zem za nepriaznivých poveternostných podmienok, vyvrátenia sa stromu alebo stĺpa. Občas bola lokalizácia hniezda, napr. na používanom komíne, nebezpečná pre ľudí a ich majetok. Niekedy problémom boli príliš veľké rozmery hniezda, ktoré bolo potrebné zmenšiť, boli prípady, že konáre blízkych stromov prekážali vtákom pri lietaní – bolo potrebné ich skrátiť. Boli prípady, že vtáky začínali stavať hniezdo na nejakom mieste, ale mali s tým problémy, preto obyvatelia im museli pomôcť. Práce pri renovácii hniezd sa zakladali na prenášaní hniezd na bezpečné miesto, na príprave a montáži podložiek a na stavaní stĺpov s podložkami. Jednoduchšie úkony často samostatne realizovali majitelia pozemkov. V prípade mnohých aktivít bolo však potrebné použiť špecializované zariadenia, napr. zdvihacie zariadenia. Inštitúcie, ktoré najčastejšie vykonávali opravy hniezd, boli energetické podniky a hasiči. Podporu pre tieto aktivity poskytovali aj obecné úrady, regionálne úrady pre ochranu životného prostredia, organizácie. PTPP „pro Natura” dostala v rámci projektu Boci@n mnohé signály týkajúce sa ohrozených hniezd a mnohokrát zasahovala pri poskytovaní odbornej a organizačnej pomoci pri ich obnove. V Celopoľskej databáze aktivít v prospech bociana bieleho bolo zverejnených viac ako 2000 informácií o obnove hniezd a montáži podložiek realizovaných v rokoch 2009 – 2010. 

fot. Gimnazjum w Kawęczyniefot. Gimnazjum w Kawęczyniefot. Andrzej Świniarskifot. Andrzej Świniarskifot. Szkoła Podstawowa w Lipinkachfot. Szkoła Podstawowa w Lipinkach

 

 

 

 

 

 

 

Označenie a pozorovanie lovísk

Značná časť škôl, ktoré sa zúčastnili na realizácii projektu Boci@n, sa zaoberala pozorovaním bocianích lovísk. Žiaci, ktorí tieto úlohy realizovali, hľadali v blízkosti svojich domov miesta, kde bociany lovia potravu a kontrolovali ich počas sezóny, v ktorej sa bociany liahli. Realizovali pozorovanie konkrétnych lovísk, fotografovali ich, popisovali vyskytujúce sa tam rastliny a zvieratá, rozprávali sa s majiteľmi pozorovaných pozemkov. Vďaka tomu sa lepšie zoznámili s biológiou bocianov, prírodnou hodnotou lúk a rôznorodosťou druhov, ktoré obývajú lúky a mokrade.

fot. Szkoła Podstawowa w Budzyniufot. Szkoła Podstawowa w Budzyniufot. Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckimfot. Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckimfot. Zespół Szkół w Wielowsifot. Zespół Szkół w Wielowsi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana lovísk

Aktivity pre ochranu bocianích lovísk sú zamerané na čistenie lovísk, ktoré využívajú bociany, organizované hlavne školami, rozhovory s majiteľmi týchto areálov týkajúce sa ich hodnoty a potreby zachovania doterajších spôsobov ich využitia (aby neboli premenené na orné pôdy), pozastavenia vylievania nečistôt, vysypávania sute a pod. Boli tiež realizované miestne informačné kampane zamerané na poľnohospodárov, napr. proti vypaľovaniu tráv. V databáze aktivít boli tiež ukázané iniciatívy pre ochranu vzácnych z prírodného hľadiska terénov, ktoré tvoria o.i. bocianie loviská, realizované inými inštitúciami, napr. lesnými podnikmi, národnými parkami, združeniami. Bolo to o.i. vyrezanie krovín, ktoré rastú na lúkach, kosenie a vypásanie pre zachovanie hodnoty daného územia, tvorenie ekologických pozemkov, obnova biotopov na vysušených areáloch.

fot. Szkoła Podstawowa w Kobylanachfot. Szkoła Podstawowa w Kobylanachfot. Szkoła Podstawowa w Chodywańcachfot. Szkoła Podstawowa w Chodywańcach

fot. Szkoła Podstawowa w Kaliniefot. Szkoła Podstawowa w Kalinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Andrzej Śliwiński, LO w Miechowiefot. Andrzej Śliwiński, LO w Miechowie

Zbieranie šnúr

Čistenie polí a lúk z plastových šnúr, ktoré sú nebezpečné pre mladé bociany, je úloha, ktorú často realizovali školy v mnohých oblastiach Poľska. Žiaci, ktorí si uvedomovali riziká spojené so šnúrami ponechanými po práci na poliach a nosenými dospelými jedincami do hniezd ako výstelka, vyhľadávali v okolí hniezd a lovísk tieto špecifické odpady. Navyše prostredníctvom letákov, plagátov, článkov v tlači a rozhovorov informovali poľnohospodárov, aby tieto šnúry nenechávali na poliach. Každý rok sa niektoré mláďatá zamotajú do šnúrok vo vlastných hniezdach a zahynú pre poranenia a infekcie. Očistenie poľnohospodárskych terénov zo šnúr je významným spôsobom predchádzania tomuto riziku. V rokoch 2009 – 2010 žiaci, ktorí sa zúčastnili na projekte Boci@n, zhromaždili a odstránili z polí šnúry s celkovou dĺžkou 110 000 metrov.

.

fot. Anna Socha, ZS w Łubiancefot. Anna Socha, ZS w Łubiancefot. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Łąkiemfot. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Łąkiemfot. Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicyfot. Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy 

 

 

 

 

 

Pomoc poškodeným bocianom

V internetovej databáze aktivít bolo prezentovaných skoro 1000 príkladov pomoci poskytnutej ľuďmi vtákom poškodeným v rokoch 2009 – 2010. Najviac zásahov spočívajúcich na záchrane bocianov bolo uskutočnených počas obdobia výchovy mláďat, prvých letov a jesenného sťahovania sa. Pomoc bola poskytovaná bocianom so zlomeným krídlom alebo nohou, ktoré narazili do elektrického vedenia, vozidiel a pod. Mláďatá, ktoré sa ešte učili lietať, boli často poškodené v následku nárazu do rôznych prekážok. Počas obdobia liahnutia na mnohých miestach mláďatá vypadli z hniezd alebo boli vyhodené rodičmi. Oslabené alebo zranené bociany si našli bezpečie medzi ľuďmi, ktorí ich kŕmili a starali sa o ne, až kým neprišla odborná pomoc. Najčastejšie bol informovaný zverolekár a pomoc bola organizovaná s podporou miestnych organizácií. Podľa potreby sa do pomoci poškodeným bocianom zapájali obecné úrady, organizácie, ktoré sa venujú rehabilitácie vtákov, mestská polícia, hasiči. Často bolo potrebné zraneného bociana chytiť a vyviezť ho do špecializovaného zariadenia alebo bolo potrebné použiť zdvíhacie plošiny a vložiť mladé naspäť do hniezda. V Poľsku funguje niekoľko desiatok zariadení na rehabilitáciu zvierat a vtákov – práve tieto organizácie prijímajú bociany, ktoré si vyžadujú starostlivosť. Informácie o mnohých z nich boli zverejnené v internetovej celopoľskej databáze aktivít v prospech bociana bieleho. PTPP „pro Natura” získala mnohé informácie z celého Poľska v súvislosti s poškodenými bocianmi, často sprostredkovala poskytnutie pomoci na mieste. fot. Zespół Szkół w Wielowsifot. Zespół Szkół w Wielowsifot. Gimnazjum nr 1 w Koluszkachfot. Gimnazjum nr 1 w Koluszkachfot. Gimnazjum w Kijachfot. Gimnazjum w Kijach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavy Dňa Bociana

Inštitúcie zapojené do projektu Boci@n rady organizovali oslavy Dňa bociana. Veľmi aktívne v tomto smere boli školy. Týmto spôsobom bol zdôraznený význam bocianov v poľskej kultúre a tradícii, boli rozšírované informácie o týchto vtákoch a myšlienka ich ochrany. V máji a v júni sa konali mnohé slávnosti, informačné stretnutia, festivaly venované bocianom. Veľmi obľúbenou formou oslavovania bocianieho sviatku boli predstavenia o bocianoch a súťaže, výstavy, hry a zábavy venované bocianom. Boli tiež organizované bocianie plesy, prehliadky bocianej módy, prehliadky piesní. Veľmi často sa oslavy konali v teréne, počas výletov, túr alebo piknikov. Dôležitým prvkom osláv Dňa bociana bolo oslovenie miestnych obyvateľov a rozšírenie informácií o bocianoch a ich ochrane. Boli preto pripravené letáky, organizované sprievody, vysielania, výstavy. Rôznorodé formy vzdelávacích a umeleckých aktivít a propagácie bocianov boli realizované nielen v súvislosti so sviatkom bocianov, ale aj v iných obdobiach. fot. Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiufot. Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiufot. Szkoła Podstawowa w Gniewiefot. Szkoła Podstawowa w Gniewiefot. Szkoła Podstawowa w Bożewiefot. Szkoła Podstawowa w Bożewie

 

 

 

 

 

 

 

fot. ZS w Wielowsifot. ZS w Wielowsi

Spolupráca

Väčšina aktivít realizovaných v prospech bocianov si vyžaduje spoluprácu. V databáze aktivít boli prezentované príklady rôznych situácií, v ktorých „bocianie problémy“ sa podarilo rôznym ľuďom vyriešiť vďaka angažovaniu, vzájomnej podpore, priazni a spolupráci.

 

 

 

 

Podpora bola poskytnutá Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom z prostriedkov Európskeho mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Poľskou republikou v rámci prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu mimovládnych organizácií.